Adjudicació dret de superficie:

Num.Exp. 17/7

15 / Maig / 2019

Requeriments licitadors:

Num.Exp. 17/7

S’adjunta els requeriments als quatre licitadors acordat per la mesa de contractació  en l’acta de sessió de 18 de març.

Documents:

Acte public d'obertura del sobre num.3

Num.Exp. 17/7

Data i hora de l’acte públic d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre núm. 3, relatives als criteris de valoració de forma automàtica: el divendres 22 de març de 2019, a les 12:00h.

Lloc: Sala de Projectes de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a L’ Avda .Diagonal , 240 , 3a planta.

Documents:

Ajornament de la sessió de la mesa de contratació per a l'obertura del sobre 3-...

Num.Exp. 17/7

Per compromisos sobrevinguts en l’agenda de membres de la Mesa, l’acte d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre num 3, previst per aquest dijous 7 de març de 2019 a les 12:00h, s’ajorna. Us comunicarem la nova data quan sigui fixada. 

Documents:

OBERTURA DE LES PROPOSIONS en el procediment d'ADJUDICIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE ...

Num.Exp. 17/7

Per compromisos sobrevinguts en l’agenda de membres de la Mesa, l’acte d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre num 3, previst per aquest dijous 7 de març de 2019 a les 12:00h, s’ajorna. Us comunicarem la nova data quan sigui fixada. 

Documents:

OBERTURA DE LES PROPOSIONS en el procediment d'ADJUDICIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE ...

Num.Exp. 17/7

Data i hora de l’acte public d’obertura de les proposcions contigudes al Sobre num.3, realtives als criteris de valoració de forma automàtica: el dijous 7 de març de 2019,  a les 12:00h.

Lloc: Sala Barcelona de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a l´Avda. Diagonal , 240 , 2a planta.

Documents:

L' adjudicació d'un dret de superfície sobre la parcel-la "E"

Num.Exp. 17/7

Licitació del concurs públic per a l’adjudicació d’un dret de superfície sobre la parcel-la resultant “E” del Projecte de reparcel-lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda), per a la construcció i l’explotació d’un edifici destinat a oficines per a petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking, relacionades amb l’activitat del Campus Diagonal – Besòs.

Documents:

10 / Desembre / 2018

10 / Desembre / 2018

OBERTURA DE LES PROPOSITIONS en el procediment d´ADJUDICACIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE....

Num.Exp. 17/7

Data i hora de l’acte public d’obertura de les proposcions contigudes al Sobre num.2, realtives als criteris de valoració que depenen d’un juici de valor: el 20 de febrer de 2019, a les 8:30h.

Lloc: Sala Barcelona de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a l´Avda. Diagonal , 240 , 2a planta.

Documents:

Consultes sobre l'adjudicació d'un dret de suprfície sobre la parcel-la "E".

Num.Exp. 17/7

Recull de les consultes i respostes dels licitadors a propòsit de Clàusules que han de regir el concurs públic per l’adjudicació d’un dret de superfície sobre la parcel-la “E” per la construcció i l’explotació d’un edifici destinat a oficines per a petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking, relacionades amb l’activitat del Campues Diagonal-Besós.

Documents:

Concessió administrativa per la constuccció i explotació residència universitaria.

Num.Exp. 17/7

LICITACIÓ de la concessió demanial per l’ús privatiu que afecta a la finca H resultant del Projecte de reparcel-lació del Sector C-4 (Taulat – Ronda) de la modificació del Pla general metropolitá en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs (Campus Interuniversitari del Besòs), per a la redacció d’un projecte constructiu , construcció i posterior explotació d’un centre residencial universitari.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besós.

b) Obtenció de documentació i informació.

1) Entitat : Consorci del Besós.

2) Domicili: Edifici Besòs, al carrer Olímpic s/n , planta 2a (cantonada pl. Francesc Micheli i Jové).

3) Localitat i codi postal: 08930 de Sant Adrià de Besòs.

4) Telèfon: 93.462.68.68 o 93.356.09.80.

5) Adreça de correu electrònic: correu@campus-besos.cat.

6) Perfil del contractant: www.campus-besos.cat.

7) Data limit d’obtenció de documentació i informació: Fins l’ultim dia en que es puguin presentar ofertes.

Documents: