Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual el Consorci del Campus Diagonal-Besòs disposa de perfil del contractant integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació de l’Administració Oberta de Catalunya.

Al perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions.

Així mateix a la secció de Transparència d’aquesta web pot consultar informació detallada sobre els contractes subscrits, les seves modificacions o pròrrogues i altres dades d’interès relacionades amb la matèria, per tal de donar compliment als requeriments de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Portal de Contractació Electrònica

A través del nou Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, les empreses poden participar en els procediments d’adjudicació dels contractes municipals sotmesos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Aquest portal de contractació electrònica, que es posa a disposició de les empreses licitadores de manera gratuïta, esdevé l’única via d’interacció entre els/les licitadors/res i els  òrgans de contractació de l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, que progressivament n’estan implementant la utilització. Els tràmits de presentació d’ofertes electròniques, obertura de sobres electrònics i meses de contractació fins a la formalització del contracte es duran a terme per mitjà d’aquest portal.

El Portal de Contractació Electrònica és una eina disponible durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

En el cas que requereixin assistència, els/les licitadors/res s’hauran d’adreçar a l’apartat de suport del Portal de Contractació, que gestiona l’empresa proveïdora del mateix portal.

Podeu accedir al Portal de Contractació Electrònica del Consorci del Campus Diagonal-Besòs:

A partir del mes d’octubre de 2019, el Consorci del Campus Diagonal-Besòs publica les licitacions al Portal de Contractació electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, on podreu accedir clicant aquí  així com a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP), on podreu accedir clicant aquí.

A continuació podreu accedir a la informació de les licitacions prèvies a l’octubre de 2019:

Adjudicació dret de superficie:

Num.Exp. 17/7

15 / Maig / 2019

Requeriments licitadors:

Num.Exp. 17/7

S’adjunta els requeriments als quatre licitadors acordat per la mesa de contractació  en l’acta de sessió de 18 de març.

Documents:

Acte public d'obertura del sobre num.3

Num.Exp. 17/7

Data i hora de l’acte públic d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre núm. 3, relatives als criteris de valoració de forma automàtica: el divendres 22 de març de 2019, a les 12:00h.

Lloc: Sala de Projectes de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a L’ Avda .Diagonal , 240 , 3a planta.

Documents:

Ajornament de la sessió de la mesa de contratació per a l'obertura del sobre 3-...

Num.Exp. 17/7

Per compromisos sobrevinguts en l’agenda de membres de la Mesa, l’acte d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre num 3, previst per aquest dijous 7 de març de 2019 a les 12:00h, s’ajorna. Us comunicarem la nova data quan sigui fixada. 

Documents:

OBERTURA DE LES PROPOSIONS en el procediment d'ADJUDICIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE ...

Num.Exp. 17/7

Data i hora de l’acte public d’obertura de les proposcions contigudes al Sobre num.3, realtives als criteris de valoració de forma automàtica: el dijous 7 de març de 2019,  a les 12:00h.

Lloc: Sala Barcelona de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a l´Avda. Diagonal , 240 , 2a planta.

Documents:

L' adjudicació d'un dret de superfície sobre la parcel-la "E"

Num.Exp. 17/7

Licitació del concurs públic per a l’adjudicació d’un dret de superfície sobre la parcel-la resultant “E” del Projecte de reparcel-lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda), per a la construcció i l’explotació d’un edifici destinat a oficines per a petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking, relacionades amb l’activitat del Campus Diagonal – Besòs.

Documents:

10 / Desembre / 2018

10 / Desembre / 2018

OBERTURA DE LES PROPOSITIONS en el procediment d´ADJUDICACIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE....

Num.Exp. 17/7

Data i hora de l’acte public d’obertura de les proposcions contigudes al Sobre num.2, realtives als criteris de valoració que depenen d’un juici de valor: el 20 de febrer de 2019, a les 8:30h.

Lloc: Sala Barcelona de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a l´Avda. Diagonal , 240 , 2a planta.

Documents:

Consultes sobre l'adjudicació d'un dret de suprfície sobre la parcel-la "E".

Num.Exp. 17/7

Recull de les consultes i respostes dels licitadors a propòsit de Clàusules que han de regir el concurs públic per l’adjudicació d’un dret de superfície sobre la parcel-la “E” per la construcció i l’explotació d’un edifici destinat a oficines per a petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking, relacionades amb l’activitat del Campues Diagonal-Besós.

Documents:

Concessió administrativa per la constuccció i explotació residència universitaria.

Num.Exp. 17/7

LICITACIÓ de la concessió demanial per l’ús privatiu que afecta a la finca H resultant del Projecte de reparcel-lació del Sector C-4 (Taulat – Ronda) de la modificació del Pla general metropolitá en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs (Campus Interuniversitari del Besòs), per a la redacció d’un projecte constructiu , construcció i posterior explotació d’un centre residencial universitari.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besós.

b) Obtenció de documentació i informació.

1) Entitat : Consorci del Besós.

2) Domicili: Edifici Besòs, al carrer Olímpic s/n , planta 2a (cantonada pl. Francesc Micheli i Jové).

3) Localitat i codi postal: 08930 de Sant Adrià de Besòs.

4) Telèfon: 93.462.68.68 o 93.356.09.80.

5) Adreça de correu electrònic: correu@campus-besos.cat.

6) Perfil del contractant: www.campus-besos.cat.

7) Data limit d’obtenció de documentació i informació: Fins l’ultim dia en que es puguin presentar ofertes.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció: Concessió demanial per l’ús privatiu que afecta a la finca H resultant del Projecte de Reparcel·lació del Sector C-4 (Taulat -Ronda) de la Modificació del Pla General Metropolità en el Sector del Front Litoral i marge dret del riu Besòs (Campus Interuniversitari del Besòs), per a la redacció d’un projecte constructiu, construcció i posterior explotació d’un centre residencial universitari.

b) Lloc d’execució: Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, Sant Adrià de Besòs.

c) Durada del contracte: 50 anys.

3. Tramitació, procediment i criteris d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d’adjudicació: Diversos criteris d’adjudicació que s’especifiquen a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la licitació.

4. Cànon de la concessió:

a) Cànon inicial obligatori: 200.000 EUR.

c) Cànon anual variable obligatori: 1% dels ingressos bruts anuals.

 

5. Garanties exigides:

a) Provisional: Serà requisit necessari per acudir a la licitació l’acreditació de la constitució prèvia d’una garantia provisional equivalent al 2% del valor de la finca H. El valor de la finca és de 2.207.985 EUR.

b) Definitiva: L’adjudicatari està obligat a constituir una garantia definitiva per import del 3% del valor de la finca H, més el 3% del pressupost que figuri en l’avantprojecte que l’adjudicatari hagi presentat. El valor de la finca és de 2.207.985 EUR.

 

6. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: 60 dies naturals a comptar del següent al de la darrera publicació de l’anunci de la licitació al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, havent de presentar les propostes abans de les 14 hores de l’últim dia del termini de 60 dies naturals referit. Si el darrer dia de presentació coincideix amb dissabte o dia festiu a Sant Adrià de Besòs o a la ciutat de Barcelona es prorrogarà el termini fins el primer dia hàbil següent. De conformitat amb allò acordat en resolució de la Presidenta, de data 7 de juny de 2016, ALS EFECTES DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ES CONSIDERARÀ INHABIL EL MES D’AGOST.

b) Documentació a presentar: la detallada a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació: Registre d’entrada del Consorci del Besòs, al carrer Olímpic s/n, planta 2a (cantonada pl. Francesc Micheli i Jové), en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 i els divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 

7. Criteris d'adjudicació:Els detallats a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

8. Obertura de les proposicions: La data, hora i lloc dels actes públics d'obertures dels sobres núm. 2 i 3 es publicaran al perfil del contractant amb suficient antelació.

9. Despeses dels anuncis: Aniran a càrrec del concessionari les despeses i tributs de qualsevol classe que es produeixin com a conseqüència de l'atorgament de la concessió.

També assumirà l’adjudicatari l’import dels anuncis de la informació pública i la licitació apareguts en els diaris oficials. 

Documents: