Consorci del Campus Diagonal-Besòs

El Consorci del Campus Diagonal-Besòs és un ens públic de caràcter local constituït l’any 2002. Va ser creat a iniciativa dels propietaris públics de l’àrea definida com a sector C4 de la Modificació del Pla general metropolità del front litoral i del marge dret del riu Besòs (zona compresa entre el carrer Taulat, la Ronda Litoral i el carrer Sant Ramon de Penyafort), plantejament urbanístic del qual determinava la implantació d’un campus universitari.

La finalitat d’aquest consorci és precisament la de promoure la transformació del sector amb la creació d’una àrea amb activitat acadèmica, universitària, d’aprenentatge i recerca, un espai d’interacció entre universitat i empresa.

Actualment, el Consorci està constituït per les institucions següents: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Àrea Metropolitana de Barcelona i Consorci del Besòs.

L’òrgan de representació del Consorci és el Consell General i està integrat per la presidència, les vicepresidències i els vocals designats per cadascuna de les administracions consorciades.

Dades de contacte