Estatuts del Consorci del Campus Diagonal-Besòs

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 

El Consorci és un ens públic que es crea per al compliment de les finalitats  assenyalades als presents estatuts, de conformitat amb el que preveu la legislació  de règim local. El Consorci està constituït per l’Ajuntament de Barcelona,  l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb  posterioritat, s’incorpora el Consorci del Besòs, com a membre del Consorci, 

atesa la seva condició de propietari com a d’Administració Actuant de l’àmbit C 4 de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector del front litoral i  marge dret del riu Besòs. 

Article 2 

El Consorci s’anomena “Consorci del Campus Diagonal-Besòs”, és una entitat de  dret públic de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i plena  capacitat per al compliment de les seves finalitats. 

El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i actua sotmès al dret  públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma el règim especial de  Barcelona, a les disposicions d’aquests estatuts i a la reglamentació interna  dictada per al desenvolupament d’aquests. Els seus acords i resolucions podran ser  impugnats en via administrativa i/o contenciós-administrativa, de conformitat amb  el que preveu la legislació de règim local i general.

Article 3 

El Consorci començarà a realitzar les seves funcions el dia de la seva constitució i  tindrà una durada indefinida. 

El domicili del Consorci del Campus Diagonal-Besòs queda establert al Campus  Diagonal-Besòs, Avinguda d’Eduard Maristany, 16, Edifici C, planta baixa,  08930, Sant Adrià de Besòs. Aquest domicili podrà ser traslladat per acord del  Consell General.

Article 4

Constitueixen finalitats del Consorci:
A. Promoure la transformació del sector C4 de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, impulsant la configuració a l’àrea del Besòs d’un àmbit d’activitats acadèmiques, universitàries, docència, investigació i relacions universitat empresa.
En aquest sentit:

a.1. Coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament dels projectes i activitats per al foment del sector.

a.2. Col·laborar amb persones o entitats públiques i privades per al compliment dels objectius del Consorci.

a.3. Col·laborar amb les respectives Administracions per a ubicar en el sector centres docents, de recerca i altres complementaris.

a.4. Promoure les relacions amb la Universitat i les empreses a l’àrea del Besòs.

a.5. Seleccionar els operadors necessaris per a desenvolupar la zona d’activitat econòmica, especialment quant a usos d’investigació, de transformació i d’oficines que es vulguin establir en estreta vinculació amb l’activitat de recerca.

a.6. Tenir cura de la conservació i entreteniment tant dels edificis de titularitat pública, com dels espais interiors del sector C4 no qualificats d’espai lliure públic ni de vial.

B. Garantir una unitat d’acció pública en l’àmbit del sector d’actuació C4 de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, orientada especialment a la formació del planejament urbanístic, la seva execució i conservació.
En aquest sentit:

b.1) L’elaboració d’estudis i realització de treballs de promoció a l’àmbit del sector d’actuació.

b.2) Procedir a la conservació de les obres d’urbanització recepcionades, previ acord amb les administracions propietàries que haurà d’incorporar els recursos econòmics necessaris.

b.3) Establir serveis públics a tot el sector d’actuació amb caràcter general, especialment referits a la xarxa elèctrica, de telecomunicacions i centrals de generació d’energia i la seva distribució, prèvia conformitat de les Administracions consorciades. Igualment, la gestió d’altres serveis públics dels que són titulars altres administracions, mitjançant qualsevol forma prevista a l’ordenament jurídic.

C. El Consorci, a més a més, podrà acceptar encomanes de gestió que li puguin realitzar altres administracions, en aplicació de l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les atribucions que li deleguin els municipis de Barcelona o de Sant Adrià del Besòs o les administracions que en el futur passin a formar part del Consorci, en els termes d’aquests Estatuts.

El Consorci podrà tenir, així mateix, la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de les entitats consorciades, així com les entitats que en depenen o hi estan vinculades i que tenen la consideració de poders adjudicadors, d’acord amb el règim previst a la normativa de contractació del sector públic, i en tant es donin les condicions previstes per la referida normativa. El Consorci estarà obligat a realitzar, d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec, els treballs que li encarreguin.

Les relacions del Consorci amb els ens i entitats dels quals pugui ser mitjà instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs. En conseqüència, aquestes relacions serien de caràcter intern, dependent i subordinat a tots els efectes.

Article 5 

El Consorci, per a la consecució de les seves finalitats, gaudirà, d’acord  amb el que disposa l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el Text  refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, de les següents potestats  i prerrogatives: 

a) . – La d’autoorganització, que comprendrà la de dictar el seu reglament  orgànic i les disposicions necessàries per a la seva organització interna. b) . – La tributària, limitada a l’establiment de taxes i preus públics per la  prestació dels seus serveis, i la financera, comprenent-se en ella la  possibilitat de concertar operacions de crèdit o d’endeutament, prèvia  autorització de l’administració a la qual s’adscriu aquest Consorci, i emetre  obligacions amb aval o sense. 

c) . – La d’investigació, d’atermenament i de recuperació d’ofici dels béns  que tingui adscrits o dels que sigui titular. 

d) . – La d’execució forçosa i la de sancionadora. 

e) . – La de revisió d’ofici de llurs actes i acords. 

f) . – La de presumpció de legitimitat i la d’executivitat dels seus actes i  acords. 

g) . – La d’inembargabilitat dels béns que tingui adscrits o dels que sigui  titular i dels seus drets, en els termes establerts a les lleis, i les de prelació,  de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública, en  relació amb els seus crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la  hisenda de l’Estat i de la Generalitat. 

h) . – La d’exempció dels impostos municipals, de l’Estat i de la  Generalitat, en els termes establerts a les lleis i de les ordenances fiscals  corresponents.

Així mateix, atès que el Consorci gaudeix de personalitat jurídica i de  capacitat d’obrar plena, podrà: 

a) . – Adquirir, posseir, reivindicar, permutar, vendre, segregar, arrendar i  administrar tot tipus de béns mobles i immobles, així com, gravar-los,  hipotecar-los, constituir penyores o altres garanties, sempre que, en aquests  últims casos, els béns siguin de la seva propietat. 

b) . – Perfeccionar tot tipus de contractes administratius i privats,  subjectant-se al procediment administratiu establert a les lleis.

c) . – Acceptar llegats, herències, donacions, subvencions o ajuts, tant si  provenen d’entitats públiques com de persones privades

d) .- Constituir i participar en altres entitats públiques o privades, fins i  tot en societats mercantils, sempre que la seva activitat s’adreci a finalitats  anàlogues a les del Consorci, prèvia autorització de l’administració a la  qual s’adscriu aquest Consorci i conformitat de la resta d’administracions  consorciades. 

e) Qualsevol acte o disposició que sigui necessària per a gestionar les  seves competències, tant pròpies com delegades.

Article 6 

El Consorci per a la realització de les seves funcions i prestació dels serveis podrà  utilitzar qualsevol de les formes de gestió de serveis públics admeses a la  legislació de règim local.

CAPÍTOL II. RÈGIM ORGÀNIC

Article 7 

El govern i administració del Consorci anirà a càrrec dels òrgans següents:

  • La Presidència i les Vice-presidències
  • El Consell General
  • La Gerència

SECCIÓ PRIMERA. LA PRESIDÈNCIA I VICE-PRESIDÈNCIA

Article 8

 1. La Presidència del Consorci correspondrà a l’Alcalde/essa de Barcelona; les Vice-presidències, en número de dues, a l’Alcalde/ssa de Sant Adrià de Besòs  i al President/a de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Atès que la Presidència del  Consorci del Besòs recau en l’Alcalde/essa de Barcelona, no s’atorga cap Vice presidència a aquesta entitat per trobar-se ja representada. 
 2. Les esmentades autoritats podran fer-se representar per un tinent/a d’Alcalde,  Vice-president/a o Vocals de les seves respectives corporacions. En el cas que  l’Alcaldia de Barcelona i la Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  recaiguin sobre la mateixa persona, la Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona delegarà la Vice-presidència del Consorci en un altre membre del  Consell Metropolità.

Article 9 

Correspon a la Presidència del Consorci: 

a) Representar oficialment el Consorci. 

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell  General, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.

c) Exercir, en cas d’urgència, tota classe d’accions i excepcions,  interposar recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa  dels drets o/i els interessos dels Consorci, donant-ne compte al Consell  General en la primera reunió que celebri. 

d) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pels òrgans col·legiats de  govern del Consorci i dictar les disposicions necessàries que siguin  pertinents per a la seva efectivitat. 

e) Elevar al Consell General la documentació i els informes que cregui  oportuns. 

f) Exercir en casos d’urgència les funcions encomanades al Consell  General, donant-ne compte de les resolucions adoptades en la primera  reunió que celebri. 

g) Aprovar la liquidació del pressupost. 

h) Proposar l’aprovació del Compte General i d’Inventaris de Béns. i). – Retre comptes davant del Consell General. 

j) Proposar al Consell General el nomenament i cessament del/la gerent  del Consorci. 

k) Nomenar el tresorer / tresorera del Consorci.  

l) Proposar al Consell General, si s’escau, l’aprovació de la plantilla i la  relació de llocs de treball, i nomenar, contractar, sancionar i acomiadar el  personal. 

m) Aprovar les bases de selecció del personal del Consorci i fixar les  seves retribucions i condicions de treball. 

n) Proposar, al seu cas, al Consell General els convenis  interadministratius d’encomana de gestió i els contractes de constitució del  dret de superfície envers als sòls adscrits al Consorci, els d’arrendament  dels edificis construïts, així com qualsevol altre classe de contractes o  convenis que siguin necessaris per a la gestió del patrimoni del que és  titular o del que tingui en gestió. 

ñ) Aprovar convenis i signar contractes amb altres entitats dins del seu àmbit competencial, donant-ne compte al Consell General. 

o) Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci.  p). – Adquirir béns immobles dins dels límits de la seva competència  d’aprovació de despeses. 

q) Qualsevol altre assumpte que sigui de competència del Consorci i que  no estigui reservat de forma expressa a un altre òrgan, o li siguin delegades  pel Consell General. 

Les atribucions enumerades, llevat de les consignades a les lletres g), h), i)  j) i k) de l’apartat anterior, podran ser delegades en les Vice-presidències o en la  Gerència. 

Les Vice-presidències, segons l’ordre que es designin, exerciran les  funcions pròpies del president en cas d’absència, malaltia o impossibilitat  d’aquest, així com les funcions que els delegui el Consell General i la Presidència.

SECCIÓ SEGONA. EL CONSELL GENERAL

Article 10 

El Consell General és l’òrgan de representació dels ens que composen el  Consorci, i per consegüent és el seu òrgan suprem de deliberació i decisió. 

Article 11 

El Consell General està integrat pel president/presidenta, els vice presidents/vice-presidentes i vuit vocals, designats dos per cada una de les  Administracions i institucions consorciades entre els seus membres electes o  personal directiu. 

Els vocals exerciran el seu càrrec per un període equivalent al seu mandat  polític, i podran ser renovats per idèntics períodes si mantenen la mateixa  vinculació amb l’entitat que els va designar. 

L’exercici del càrrec serà gratuït. 

Article 12 

Correspon al Consell General: 

a) Fixar directrius i criteris generals d’actuació per al compliment de  les finalitats del Consorci. 

b) Aprovar el pressupost i la imposició, al seu cas, de taxes o preus per  a la prestació de serveis, així com les ordenances fiscals preceptives.

c) Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball. 

d) Aprovar els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les  transferències de crèdit quan impliquin canvi de grup de funció, excepte en  el cas que les altes i les baixes afectin a crèdits de Capítol I del Pressupost. e) . – Aprovar el Pla anual d’actuació. 

f) Aprovar, prèvia autorització de l’Administració d’adscripció, les  operacions de crèdit, si tenen una durada superior a un any i si l’import  acumulat dins de cada exercici econòmic supera el 10 % dels recursos  ordinaris del pressupost del Consorci, i les operacions de crèdit a curt  termini quan l’import acumulat de les operacions vives superi el 15 % dels  recursos corrents liquidats en l’exercici anterior. 

g) Disposar i gravar béns del Consorci. Aprovar la constitució de drets  de superfície i concertar els arrendaments dels edificis. 

h) Nomenar i cessar el gerent/la gerent del Consorci. 

i) Aprovar la rendició de comptes. 

j) Aprovar els contractes de durada superior a l’any, sempre que el seu  import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost. Aprovar, així  mateix, els convenis interadministratius d’encomanar de gestió amb algun  dels ens que conformin el Consorci o amb algun dels ens de gestió  d’aquests últims. 

k) Aprovar l’ampliació del Consorci. 

l) Acordar la modificació dels estatuts, proposant la seva ratificació  als ens consorciats. 

m) Aprovar el reglament orgànic i l’estructura organitzativa del  Consorci. 

n) Aprovar la memòria anual. 

o) Constituir o participar, prèvia autorització de l’administració  d’adscripció, en d’altres entitats públiques o privades. Constituir ens de  gestió per a les seves funcions o serveis. 

p) Aprovar la continuïtat del Consorci en cas de separació d’algun dels  seus membres. 

q) Proposar la dissolució del Consorci a les entitats consorciades. r) . – Aprovar la condició de beneficiari de les expropiacions que puguin  ser necessàries per assolir les finalitats del Consorci. 

s) Aprovar convenis amb tercers amb la finalitat de que el Consorci  gestioni béns de la seva propietat conjuntament amb els propis. Les atribucions que puguin ser delegades a la resta d’òrgans del consorci  seran determinades per acord del Consell General. 

Article 13 

El president/presidenta podrà sol·licitar la presència dels càrrecs directius del  Consorci, o d’altres persones que consideri escaients, perquè assisteixin, amb veu  i sense vot, a les reunions del Consell General, amb la finalitat d’informar o  assessorar en relació als assumptes que es tractin.

SECCIÓ QUARTA. LA GERÈNCIA

Article 14 

La Gerència del Consorci tindrà les funcions següents: 

a) Dirigir, coordinar, organitzar i supervisar els serveis del Consorci.

b) Executar els acords adoptats pels diferents òrgans del Consorci. 

c) Gestionar el pressupost i ordenar els pagaments. 

d) Representar el Consorci quan aquesta representació no sigui  assumida directament pel president/presidenta o per un altre membre del  Consell General en qui aquest hagi delegat.  

e) Elaborar i presentar a la Presidència per que ho sotmeti a aprovació  del Consell General quan correspongui: 

1 . El pla anual d’actuació i els programes que es derivin del  mateix. 

2 . L’avantprojecte de pressupost. 

3 . La memòria anual d’activitat. 

4 . El reglament orgànic i, al seu cas, l’estructura orgànica del  Consorci. 

f) Elaborar i mantenir actualitzat l’inventari de béns i drets del  Consorci.

g) Aprovar els contractes de durada igual o inferior a l’any, sempre  que el seu import no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del  pressupost. 

h) Exercir, respecte del personal, al seu cas, la resta de funcions no  reservades als altres òrgans. 

i) Mantenir les relacions interadministratives amb les entitats i  organismes públics o privats necessàries per al correcte funcionament del  Consorci. 

j) Assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell General i els  òrgans consultius que es creïn. 

k) Elaborar i presentar a la Presidència la proposta de liquidació del  pressupost. 

l) Vetllar pel manteniment general de les instal·lacions, espais lliures,  equipaments i resta d’edificis que existeixin en el seu àmbit. 

m) Aquelles altres que li siguin delegades o encomanades per la resta  d’òrgans del Consorci, d’entre les de naturalesa delegable.

CAPÍTOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Article 15. 

El Consell General es reunirà, prèvia convocatòria de la Presidència, dues  vegades l’any, com a mínim, en sessió ordinària. Quan circumstàncies  excepcionals així ho requereixin, la Presidència podrà convocar sessió  extraordinària per pròpia iniciativa o a petició d’un terç del nombre legal dels seus  membres. 

El Consell General es podrà constituir, convocar, celebrar les seves sessions,  adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.  En les sessions que celebri a distància, els seus membres podran estar en llocs  diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics la identitat dels membres o  les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment  en que aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre  ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Tret que no resulti possible, les convocatòries seran remeses als membres del  Consell General a través de mitjans electrònics, fent constar en la mateixa l’ordre  del dia juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació quan  sigui possible, les condicions en les quals se celebrarà la sessió, el sistema de connexió i, en el seu cas, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics  necessaris per a assistir i participar en la reunió. 

A les sessions del Consell General assistirà un representant de la Fundació B_Tec,  així com, aquelles altres persones l’assistència de les quals es consideri necessària  per la seva vinculació en el desenvolupament del Campus.

Article 16 

 1. El règim de sessions i el d’adopció d’acords s’acomodaran a allò que es  preveu en aquests estatuts i, supletòriament, per la legislació de règim local  aplicable a les corporacions locals. 
 2. Per la valida constitució del Consell General hauran d’ésser-hi presents o  representats pel President o altres membres del Consell de la mateixa entitat  consorciada, la meitat més un dels membres de l’òrgan col·legiat en primera  convocatòria, o un terç en segona sempre que aquest sigui superior a tres. En tot  cas, com a mínim hauran d’estar representades tres de les administracions  membres de l’entitat. En cap cas es poden celebrar sessions sense l’assistència  del president/presidenta i del secretari/secretària, o de les persones que legalment  els substitueixin. 
 3. Els acords es prendran per majoria simple de vots, llevat dels casos en què  la Llei o aquests estatuts exigeixin una majoria superior, i seran transcrits a un  llibre d’actes. 
 4. S’exceptuen del règim previst en l’apartat anterior, els acords relatius a  l’ampliació i la dissolució del Consorci i a la modificació dels seus estatuts, que  requeriran per a la seva vàlida adopció el vot favorable de les dues terceres parts  dels membres del Consell General i la ratificació de les entitats que integren el  Consorci. 

Article 17 

El Consell General podrà crear les comissions tècniques consultives que consideri  necessàries, per estudiar, tractar o informar de qüestions específiques integrades  per tècnics especialistes.

CAPÍTOL IV. LA SECRETARIA. LA INTERVENCIÓ I LA TRESORERIA DE FONS

Article 18 

1. El Consorci comptarà amb un secretari/secretària i un interventor/interventora,  que assistiran amb veu i sense vot a les reunions, del Consell General.  

2. La Secretaria serà exercida per la Secretària General de l’Ajuntament de  Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi  exigit per ingressar-hi la titulació superior en dret.  

3. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico financera i pressupostària correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament  de Barcelona, o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest, que  l’exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona.  

Article 19 

1. Les funcions de tresoreria correspondran, en els termes previstos en la  legislació vigent, a un tresorer/tresorera que serà nomenat per la Presidència. 2.- Els fons seran ingressats en comptes corrents bancaris o de caixes d’estalvis,  degudament controlats i oberts a nom del Consorci amb la signatura de  l’ordenador de pagaments, de l’interventor/interventora i del tresorer/tresorera.

CAPÍTOL V. PERSONAL

Article 20 

1. El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves  finalitats, i que estarà constituït per: 

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà  a la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació  administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal  laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que  correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent. 

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb  anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin  efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.

2. El Consorci no pot tenir personal eventual. 

3. El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la  legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés només convencionalment  aplicables. 

4. L’aprovació de la plantilla es farà conjuntament amb l’aprovació del  pressupost. 

5. Per a l’exercici de les seves competències, el Consorci podrà establir convenis  interadministratius d’encomanar amb les administracions integrades al Consorci, a  l’objecte de que per part d’elles s’assumeixin les labors administratives  necessàries per al funcionament del propi Consorci.

CAPÍTOL VI. FINANÇAMENT I RÈGIM PATRIMONIAL

Article 21

1. El règim econòmic-financer del Consorci serà l’establert a la normativa  vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos  econòmics. 

2. El Consorci se subrogarà en la facultat que correspon als ens consorciats  per la imposició de taxes i preus públics per a la prestació dels serveis que  estableixi, prèvia l’aprovació de les ordenances fiscals preceptives. 

3. El Consorci pot utilitzar la via de constrenyiment per recaptar els ingressos  de dret públic que gestioni.

Article 22 

Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents:

1. Els ingressos que obtingui per la prestació dels serveis del Consorci, així  com del derivat a l’atorgament dels drets de superfície o dels preus dels  arrendaments o altres formes d’explotació dels seus béns. 

2. Les subvencions, ajudes i donatius i altres ingressos de dret públic o  privat. 

3. Els crèdits, préstecs o altres formes de bestreta que s’obtinguin i els  productes del seu patrimoni. Les operacions d’endeutament podran formalitzar se prenent garantia, primordialment, sobre els béns i els drets del Consorci; excepcionalment, les entitats consorciades podran garantir les operacions que  corresponguin prèvia l’aprovació expressa. 

4. Les aportacions de les entitats consorciades que s’estableixin en el  pressupost anual. Per a la validesa de l’aportació pressupostada serà necessari que  cadascuna de les entitats locals consorciades accepti expressament la corresponent  aportació. 

5. Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis. 

Article 23 

El patrimoni del Consorci està constituït pels béns i drets que pugui adquirir per  qualsevol concepte. S’inclouran dins de dita categoria tots els edificis que es  construeixin en els terrenys adscrits o propietat del Consorci, tant per part del  propi Consorci o procedents de contractes, o convenis amb altres entitats  públiques o privades. 

CAPÍTOL VII. L’AMPLIACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSORCI

Article 24 

El Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’altres administracions públiques,  o d’entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic  concurrents amb els del Consorci, prèvia adopció dels corresponents acords en els  quals s’estructuri la forma en la qual es produirà l’assenyalada incorporació i les  obligacions que assumeixen els nous membres.

CAPÍTOL VIII. RÈGIM DE TUTEL·LES

Article 25 

1. Les administracions públiques que integren aquest Consorci exerciran de  manera coordinada les tasques de supervisió i d’adequació a la legalitat de les  actuacions del Consorci. 

2. El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa  vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos  econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de  Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte  general de l’Ajuntament de Barcelona.

3. Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la  direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona. 

4. El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del  pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al  calendari municipal de l’Ajuntament de Barcelona, sense perjudici del  compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 

5. L’Ajuntament de Barcelona serà el responsable de vetllar pel compliment de  totes les disposicions legals aplicables al funcionament del Consorci i dels seus  òrgans, exercint la tutela jurídico-administrativa respecte a la seva activitat. 

6. Correspondrà a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l’exercici de les tasques  de supervisió de l’adequació de les actuacions del Consorci a la legislació i  planejament urbanístic vigents.

CAPÍTOL IX. LA DISSOLUCIÓ

Article 26 

La dissolució del Consorci es produirà: 

a) Per disposició legal. 

b) Per incompliment de les seves finalitats , així com per la impossibilitat  d’acomplir-les. 

c) Per acord de l’òrgan de govern i qualsevulla de les entitats consorciades  de separar-les del Consorci, si amb això esdevé inviable o inoperant. 

Article 27 

1. En cas de dissolució del Consorci, cessarà la representació de tots els seus  òrgans per realitzar nous contractes i contreure noves obligacions, nomenant-se a l’efecte una comissió liquidadora. 

2. L’acord de dissolució haurà de contenir els criteris de liquidació del  Consorci, així com, la reversió automàtica a cada ens consorciat dels béns de la  seva propietat que van ser adscrits al Consorci amb les edificacions que hagin  estat incorporades en ells. En el supòsit d’una edificació que estigui situada entre  dues o més finques, la propietat de les quals correspongui a diferents entitats  consorciades, s’adjudicarà a la que sigui titular del servei que es presti en ella,  sens perjudici de les corresponents contraprestacions pel valor del sòl a favor de l’altra/es entitats o entitats consorciades que resultin no adjudicatàries. Pel que fa  a les finques concessionades de propietat del Consorci, es produirà la liquidació i  l’adjudicació a l’entitat que s’acordi, sense perjudici de la continuació de la  concessió pel termini que resti. 

3. La comissió liquidadora calcularà la quota de liquidació que li  correspongui a cada membre, en funció del percentatge de les aportacions  realitzades per cada membre al fons patrimonial del Consorci. Si algun dels  membres no hagués realitzat aportacions per no estar obligat, el criteri de  repartiment seria el de la participació en els ingressos que hagués rebut durant el  temps que hagués format part del Consorci. Aquesta quota, cas de resultar  positiva, haurà d’abonar-se en la forma i condicions que estableixi el Consell  General.  

4. Les entitats consorciades podran acordar, per unanimitat, la cessió global  d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de  mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius de Consorci en  liquidació.  

5. L’acord de dissolució del Consorci, al seu cas, haurà de determinar també el destí del seu personal. El personal adscrit retornarà a l’administració d’origen,  segons es determini en la legislació d’aplicació. 

Article 28 

1. Qualsevol ens consorciat pot separar-se del Consorci sempre que estigui al  corrent de les obligacions i compromisos assumits amb anterioritat, garanteixi el  compliment dels que hi hagi de pendents i formuli preavís en el termini mínim  d’un any. 

2. Quan un municipi membre del Consorci deixi de prestar un servei, de  conformitat amb allò previst a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de  racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i aquest servei sigui un  dels prestats per aquest Consorci, el municipi podrà separar-se.  

3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci  excepte que la resta de membres acordi la seva continuïtat i segueixin formant part  del Consorci, al menys, dues Administracions, o dues entitats o organismes  públics vinculats o dependents de més d’una Administració.

4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del  Consorci, s’aplicaran les regles següents: 

a) es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret  de separació, de conformitat a la participació que li hagués correspost en el saldo  resultant del patrimoni net cas d’haver-se produït la liquidació del Consorci. Per a  la determinació d’aquesta quota de liquidació es tindrà en compte el percentatge  de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons  patrimonial del Consorci. Si el membre que se separa no hagués realitzat  aportacions per no estar obligat, el criteri de repartiment serà el de participació en  els ingressos que, en el seu cas, hagués rebut durant el temps que ha format part  del Consorci.  

b) el Consell General haurà d’aprovar la forma i condicions en què tindrà lloc el  pagament de la quota de separació en cas que aquesta resultés positiva, així com la  forma i condicions de pagament del deute que correspongués a qui exercita el dret  de separació si la quota fos negativa.  

5. L’efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota  de separació, en cas que aquesta resultés positiva, o una vegada s’hagi pagat el  deute, si aquesta quota fos negativa.  

6. Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que exerceix el dret de  separació, el Consell General haurà d’acordar a quina de les restants  administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents d’una  Administració que continuï formant part del Consorci, s’adscriu el Consorci.  

7. La separació comportarà la reincorporació a l’Administració que se separa del  personal adscrit així com la reversió dels béns i drets adscrits.

DISPOSICIÓ FINAL

Per a l’entrada en vigor dels presents estatuts serà necessària la seva aprovació per  part dels òrgans de govern de les entitats consorciades, i la seva publicació al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, de  conformitat a l’article 160, 313 i 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual  s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).

Dades de contacte