Transparència del Campus Diagonal-Besòs

El portal Transparència Catalunya està gestionat per la Generalitat de Catalunya. És un sistema integral de publicitat i informació en format electrònic que permet a les persones un accés fàcil i gratuït a la informació sobre les administracions locals i sobre altres actors. Aquests actors, per la seva relació amb l’Administració, es troben en obligació de publicar les seves dades (entitats, organitzacions, grups d’interès…) perquè els ciutadans els puguin identificar.

És l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer, de forma comprensible i actualitzada, la informació sobre la seva activitat (publicitat activa). Inclou també l’accés a la informació pública a sol·licitud dels ciutadans a través de l’exercici del dret legalment reconegut a fer ho.
La transparència de la informació persegueix retre comptes als ciutadans de l’activitat i la gestió dels recursos públics, facilitant la participació en els assumptes públics i l’avaluació de la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques.

Dades de contacte