Memòria Anual

El Consorci del Campus Diagonal-Besòs és un ens públic de caràcter local constituït l’any 2002. Va ser creat a iniciativa dels propietaris públics de l’àrea definida com a sector C4 de la Modificació del Pla general metropolità del front litoral i del marge dret del riu Besòs (zona compresa entre el carrer Taulat, la Ronda Litoral i el carrer Sant Ramon de Penyafort), plantejament urbanístic del qual determinava la implantació d’un campus universitari. 

Memòria anual 2023

Reprodueix vídeo

Memòria anual 2022

Memòria 2021 Campus Diagonal Besos

Memòria anual 2021

Memòria 2020 Campus Diagonal Besos

Memòria anual 2020

Memòria 2019 Campus Diagonal Besos

Memòria anual 2019

Memòria 2018 Campus Diagonal Besos

Memòria anual 2018

Memòria 2017 Campus Diagonal Besos

Memòria anual 2017

Memòria 2016 Campus Diagonal Besos

Memòria anual 2016

Memòria anual 2023

Dades de contacte