Contractes, Convenis i Encàrrecs de gestió del Campus Diagonal- Besòs

Les contractaciones, els convenis i les subvencions del Campus Diagonal-Besòs s’organitzen de la següent manera:

Perfil del contractant
Relació de contractes menors
Convenis i encàrrecs de gestió

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual el Consorci del Campus Diagonal-Besòs disposa de perfil del contractant integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació de l’Administració Oberta de Catalunya.

Al perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions.

Així mateix a la secció de Transparència d’aquesta web pot consultar informació detallada sobre els contractes subscrits, les seves modificacions o pròrrogues i altres dades d’interès relacionades amb la matèria, per tal de donar compliment als requeriments de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSPC) trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual del Consorci del Campus Diagonal-Besòs.

Portal de Contractació Electrònica

A través del nou Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, les empreses poden participar en els procediments d’adjudicació dels contractes municipals sotmesos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Aquest portal de contractació electrònica, que es posa a disposició de les empreses licitadores de manera gratuïta, esdevé l’única via d’interacció entre els/les licitadors/res i els  òrgans de contractació de l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, que progressivament n’estan implementant la utilització. Els tràmits de presentació d’ofertes electròniques, obertura de sobres electrònics i meses de contractació fins a la formalització del contracte es duran a terme per mitjà d’aquest portal.

El Portal de Contractació Electrònica és una eina disponible durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

En el cas que requereixin assistència, els/les licitadors/res s’hauran d’adreçar a l’apartat de suport del Portal de Contractació, que gestiona l’empresa proveïdora del mateix portal.

Podeu accedir al Portal de Contractació Electrònica del Consorci del Campus Diagonal-Besòs aquí.

Relació de contractes menors

Convenis i encàrrecs de gestió

Dades de contacte