Informació Institucional i Organitzativa

El Consorci
Òrgans de Govern
Estatuts
Personal i altres càrrecs

El Consorci

El Consorci s’anomena “Consorci del Campus Diagonal-Besòs” i és una entitat de dret públic, de caràcter local, i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i actua sotmès al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma el règim especial de Barcelona, a les disposicions dels seus estatuts i a la reglamentació interna dictada per al desenvolupament d’aquests. Els seus acords i resolucions podran ser impugnats en via administrativa i/o contenciós-administrativa, de conformitat amb el que preveu la legislació de règim local i general.

El Consorci del Campus Diagonal-Besòs es va constituir l’any 2002 a iniciativa dels propietaris públics de l’àrea definida com a sector C4 de la Modificació del Pla general metropolità del front litoral i del marge dret del riu Besòs (zona compresa entre el carrer Taulat, la Ronda Litoral i el carrer Sant Ramon de Penyafort), plantejament urbanístic del qual determina la implantació d’un campus universitari. 

La finalitat d’aquest consorci és precisament la de promoure la transformació del sector amb la creació d’una àrea amb activitat acadèmica, universitària, d’aprenentatge i recerca, un espai d’interacció entre universitat i empresa.

Actualment el Consorci està constituït per les institucions següents: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Àrea Metropolitana de Barcelona i Consorci del Besòs.

L’òrgan de representació del Consorci és el consell general i està integrat per la presidència, les vicepresidències i els vocals designats per cadascuna de les administracions consorciades.

Òrgans de Govern

El govern i l’administració del Consorci aniran a càrrec dels òrgans següents:
La presidència i les vicepresidències
El consell general
La gerència

La presidència i les vicepresidències

La presidència del Consorci correspondrà a l’alcalde/essa de Barcelona; les vicepresidències, en número de dues, a l’alcalde/essa de Sant Adrià de Besòs i al president/a de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Atès que la presidència del Consorci del Besòs recau en l’alcalde/essa de Barcelona, no s’atorga cap vicepresidència a aquesta entitat per trobar-se ja representada.

Funcions de la presidència

 1. Representar oficialment el Consorci.
 2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.
 3. Exercir, en cas d’urgència, tota classe d’accions i excepcions, interposar recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i/o els interessos dels Consorci, donant-ne compte al Consell General en la primera reunió que celebri.
 4. Vetllar pel compliment dels acords adoptats pels òrgans col·legiats de govern del Consorci i dictar les disposicions necessàries que siguin pertinents per a la seva efectivitat.
 5. Elevar al Consell General la documentació i els informes que cregui oportuns.
 6. Exercir en casos d’urgència les funcions encomanades al Consell General, donant-ne compte de les resolucions adoptades en la primera reunió que celebri.
 7. Aprovar la liquidació del pressupost.
 8. Proposar l’aprovació del Compte General i d’Inventaris de Béns.
 9. Retre comptes davant del Consell General.
 10. Proposar al Consell General el nomenament i cessament del gerent o de la gerent del Consorci.
 11. Nomenar el tresorer/era del Consorci. 
 12. Proposar al Consell General, si s’escau, l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball, i nomenar, contractar, sancionar i acomiadar el personal.
 13. Aprovar les bases de selecció del personal del Consorci i fixar les seves retribucions i condicions de treball.
 14. Proposar, al seu cas, al Consell General els convenis interadministratius d’encomanda de gestió i els contractes de constitució del dret de superfície envers els sòls adscrits al Consorci, els d’arrendament dels edificis construïts, així com qualsevol altre classe de contractes o convenis que siguin necessaris per a la gestió del patrimoni del que és titular o del que tingui en gestió.
 15. Aprovar convenis i signar contractes amb altres entitats dins del seu àmbit competencial, donant-ne compte al Consell General.
 16. Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci.  
 17. Adquirir béns immobles dins dels límits de la seva competència d’aprovació de despeses.

Consell General

El Consell General és l’òrgan de representació dels ens que componen el Consorci i, per consegüent, és el seu òrgan suprem de deliberació i decisió.

Funcions del consell general

Corresponen al Consell General les funcions següents:

 1. Fixar directrius i criteris generals d’actuació per al compliment de les finalitats del Consorci.
 2. Aprovar el pressupost i la imposició, al seu cas, de taxes o preus per a la prestació de serveis, així com les ordenances fiscals preceptives.
 3. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball.
 4. Aprovar els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències de crèdit quan impliquin canvi de grup de funció, excepte en el cas que les altes i les baixes afectin crèdits de Capítol I del Pressupost.
 5. Aprovar el Pla anual d’actuació.
 6. Aprovar, prèvia autorització de l’Administració d’adscripció, les operacions de crèdit, si tenen una durada superior a un any i si l’import acumulat dins de cada exercici econòmic supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i les operacions de crèdit a curt termini quan l’import acumulat de les operacions vives superi el 15 % dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.
 7. Disposar i gravar béns del Consorci. Aprovar la constitució de drets de superfície i concertar els arrendaments dels edificis.
 8. Nomenar i cessar el gerent o la gerent del Consorci.
 9. Aprovar la rendició de comptes.
 10. Aprovar els contractes de durada superior a l’any, sempre que el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost. Aprovar, així mateix, els convenis interadministratius d’encomanda de gestió amb algun dels ens que conformin el Consorci o amb algun dels seus ens de gestió.
 11. Aprovar l’ampliació del Consorci.
 12. Acordar la modificació dels estatuts, proposant la seva ratificació als ens consorciats.
 13. Aprovar el reglament orgànic i l’estructura organitzativa del Consorci.
 14. Aprovar la memòria anual.
 15. Constituir o participar, prèvia autorització de l’administració d’adscripció, en d’altres entitats públiques o privades.  Constituir ens de gestió per a les seves funcions o serveis.
 16. Aprovar la continuïtat del Consorci en cas de separació d’algun dels seus membres.
 17. Proposar la dissolució del Consorci a les entitats consorciades.
 18. Aprovar la condició de beneficiari de les expropiacions que puguin ser necessàries per assolir les finalitats del Consorci.
 19. Aprovar convenis amb tercers amb la finalitat de que el Consorci gestioni béns de la seva propietat juntament amb els propis.

Membres del consell general

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Àrea Metropolitana de Barcelona
Consorci del Besòs
Altres assistents al Consell
 • Josep Escolano (gerent)
 • Eva Redó (secretària)
 • Daniel Mas (interventor)

Gerència

Funcions de gerència

La gerència del Consorci tindrà les funcions següents:

 1. Dirigir, coordinar, organitzar i supervisar els serveis del Consorci.
 2. Executar els acords adoptats pels diferents òrgans del Consorci. 
 3. Gestionar el pressupost i ordenar els pagaments.
 4. Representar el Consorci quan aquesta representació no sigui assumida directament pel president/presidenta o per un altre membre del Consell General en qui aquest hagi delegat. 
 5. Elaborar i presentar a la presidència perquè ho sotmeti a aprovació del Consell General quan correspongui:
  · El pla anual d’actuació i els programes que se’n derivin.
  · L’avantprojecte de pressupost.
  · La memòria anual d’activitat.
  · El reglament orgànic i, al seu cas, l’estructura orgànica del Consorci.
 6. Elaborar i mantenir actualitzat l’inventari de béns i drets del Consorci.
 7. Aprovar els contractes de durada igual o inferior a l’any, sempre que el seu import no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del pressupost.
 8. Exercir, respecte del personal, al seu cas, la resta de funcions no reservades als altres òrgans.
 9. Mantenir les relacions interadministratives amb les entitats i organismes públics o privats necessàries per al correcte funcionament del Consorci.
 10. Assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell General i els òrgans consultius que es creïn.
 11. Elaborar i presentar a la Presidència la proposta de liquidació del pressupost.
 12. Vetllar pel manteniment general de les instal·lacions, espais lliures, equipaments i resta d’edificis que existeixin en el seu àmbit.
 13. Aquelles altres que li siguin delegades o encomanades per la resta d’òrgans del Consorci, d’entre les de naturalesa delegable.

Estatuts

Personal i altres càrrecs

Relació nominal d’alts càrrecs i personal directiu

El Consorci del Campus Diagonal-Besòs no disposa de personal treballador en plantilla pròpia i, d’acord amb l’establert pels Estatuts del mateix Consorci, l’exercici del càrrec de gerència no obté remuneració.

Currículum

El Sr. Josep Escolano i Traver és el gerent del Consorci del Campus Diagonal-Besòs des del 20 de desembre de 2022.

CV Josep Escolano Traver

Josep Escolano Traver

Nomenament gerent 20.12.2022

Nomenament gerent

Retribucions previstes

El Consorci del Campus Diagonal-Besòs no disposa de personal laboral propi i ni de personal adscrit de l’Administració que percebi remuneració.

Empleats públics

El Consorci del Campus Diagonal-Besòs no disposa de personal laboral propi i ni de personal adscrit de l’Administració.

Ètica

Agenda de visites i reunions amb grups d’interès
DataGrup d’interésInscripció al RGINúmero de RGIActivitatTemaAlt CàrrecCàrrec
Obsequis rebuts

No s’han rebut mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius oficials o protocol·laris durant l’exercici de funcions de representació institucional.

DataObsequiEn ocasió de Lliurat per Rebut per CàrrecDestinat a
Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

No s’han rebut invitacions oficials provinents d’altres administracions públiques o d’entitats públiques.

Data En ocasió de Invitació de A càrrec deAssisteix Càrrec

Dades de contacte